Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Klubben er stiftet 10. februar 1931, og dens navn er Gentofte Badminton Klub (GBK). Klubbens hjemsted er Ved Stadion 4, 2820 Gentofte, og dens formål er at udbrede kendskabet til og interessen for badmintonspillet samt driften af klubbens hal.

§ 2. Som medlem kan optages enhver, der fremsætter anmodning herom, dog kan bestyrelsen nægte optagelse, hvis særlige grunde taler herfor. Udelukket fra optagelse er ekskluderede medlemmer fra andre klubber under Dansk Idræts Forbund (DIF).

Medlemmer, der på grund af restance er slettet af andre klubber under DIF, kan ikke optages, før deres forhold til den pågældende klub er bragt i orden.

Ethvert medlem skal til enhver tid holde klubben underrettet om sin postadresse, telefonnummer, eventuel e­mail adresse eller anden relevant kontaktinformation.

Udmeldelse eller overgang fra aktiv til passiv skal ske skriftligt til klubben med 1 måneds varsel til den 1. januar eller 1. juli. I tilfælde af langvarig sygdom, bortrejse eller lign. kan bestyrelsen, efter skriftlig henvendelse, dispensere fra denne bestemmelse.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem af klubben, når der er særlig grund hertil. Dog kan den pågældende forlange sagen forelagt på en generalforsamling, hvor vedkommende har ret til selv at være til stede.

Medlemmerne er foruden klubbens vedtægter underkastet de af bestyrelsen og spilleudvalgene til enhver tid udfærdigede bestemmelser og reglementer, samt de regler og bestemmelser, som Københavns Badminton Kreds, Danmarks Badminton Forbund og Dansk Idræts Forbund måtte fastsætte.

Et medlem, der er blevet fundet positiv ved en dopingundersøgelse, udført af DIF eller lignende officielle organisationer, vil i 3 år herefter være udelukket fra klubbens fælles­træninger, holdkampe, klubmesterskaber, samt anden repræsentation for klubben – herunder også åbne turneringer.

§ 3. Kontingentets størrelse vedtages af generalforsamlingen. Ændring af kontingentet kan kun ske fra den 1. juli og skal forud bekendtgøres på meddelelsestavlen senest 1. maj. Oplysning om gældende kontingent skal ligeledes til en hver tid findes på meddelelsestavlen.

For alle medlemskategorier opkræves kontingentet i én årlig rate og forfalder til betaling den 1. juli   Nye aktive medlemmer betaler ved indmeldelsen et indmeldelsesgebyr. Gebyrets størrelse kan ses på meddelelsestavlen sammen med kontingentet.

Baner kan kun udlejes til medlemmerne mod fuld dækning af banekontingentet for enten single eller double. Såfremt betalingen for det fulde banekontingent ikke har fundet sted senest den 1. juli, forbeholder klubben sig ret til at udleje banen til anden side. Et medlem i restance kan kun generhverve retten til at tegne baner mod at betale alle skyldige beløb samt nyt indmeldelsesgebyr.

Samtlige medlemmer er pligtige at tilmelde sig Betalingsservice (PBS).   Seniormedlemmer, der – uden selv at spille – fungerer som ledere i klubben, betaler samme kontingent som passive medlemmer, men betragtes i øvrigt som aktive seniormedlemmer.

§ 4. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned og skal indkaldes med mindst 21 dages varsel ved bekendtgørelse på medlemstavlen.

Forslag , der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal tillige med regnskab og budget for indeværende år være tilgængelig for medlemmerne i klubben de sidste 10 dage før generalforsamlingen. Regnskabet følger kalenderåret.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling bekendtgøres sammen med indkaldelsen og skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse  ­
  1. Formanden for Elitespilleudvalget aflægger beretning
  2. Formanden for Seniorspilleudvalget aflægger beretning
  3. Formanden for Ungdomsspilleudvalget aflægger beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse – Kassereren fremlægger det nye budget samt kontingentets størrelse til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen har kun aktive seniormedlemmer, der er optaget i klubben inden udgangen af foregående kalenderår. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.  Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræves 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettiges stemmer for vedtagelse af vedtægtsændringer eller klubbens opløsning.
Bestemmelse om klubbens opløsning eller ændring af dens formål, eller ændringer, der vedrører disse forhold, kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, eller, hvis denne generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, på en ny, højst 2 måneder senere afholdt ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Skriftlig afstemning skal finde sted i eksklusionssager og ved valg, hvor der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, såfremt dirigenten eller mindst 10 eller flertallet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer måtte ønske det

Æresmedlemmer – personer, der har gjort sig særlig fortjent, kan af bestyrelsen med mindst 2 tredjedeles majoritet indstilles til udnævnelse på en generalforsamling. Æresmedlemmet udnævnes til livsvarigt, kontingentfrit medlemskab med samme rettigheder som aktive medlemmer. Forslaget kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved bekendtgørelse på meddelelsestavlen. Såfremt 10% af de aktive medlemmer skriftligt fremsætter motiveret krav om ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde hertil inden en måned.
Ekstraordinære generalforsamlinger er i øvrigt undergivet de samme regler som de ordinære generalforsamlinger.

§ 6. Bestyrelsen består af 8 medlemmer:

 • Formand
 • Næstformand (tilsynsførende)
 • Kasserer
 • Elitespilleudvalgsformand
 • Senior­/veteranspilleudvalgsformand
 • Ungdomsspilleudvalgsformand
 • Turneringsudvalgsformand
 • Formand for PR­/Sponsorudvalg (ansvarshavende redaktør)

Formand, kasserer, senior­/veteranudvalgsformand og turneringsudvalgsformand afgår i ulige år, resten i lige årstal.

Genvalg kan finde sted.

I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig indtil den følgende ordinære generalforsamling, hvor suppleanten er på valg.

Dog fungerer næstformanden som formand indtil den følgende ordinære generalforsamling såfremt formanden udtræder af bestyrelsen i utide. Hvis det ikke er muligt at vælge en fuldtallig bestyrelse på 8 medlemmer, kan bestyrelsen, såfremt den ikke indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, uddelegere en bestyrelsesposts arbejdsområde til en eller flere af de tilbageværende i bestyrelsen.

Bestyrelsen leder klubben, forestår klubbens drift og repræsenterer klubben udadtil.

Den bestemmer selv sin forretningsorden og foretager, i samråd med turneringsudvalg og spilleudvalgene, tilrettelæggelsen af turneringer m.v.

Bestyrelsen træffer afgørelse vedrørende banernes udlejning og kan inddrage udlejede baner med 3 måneders varsel til 1. januar eller 1. juli. Den har endvidere ret til at disponere over udlejede baner til turneringer o.l.. Dersom enkelte medlemmer herved mister brugsretten til deres bane mere end 4 gange pr. sæson, og der ikke aftales kompensation i form af anden spilletid, har de pågældende medlemmer ret til økonomisk kompensation, som opgøres ved sæsonens afslutning.

Klubben forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem. Ved pantsætning kræves dog underskrift fra den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele andre de fornødne fuldmagter over for myndigheder, banker o.l. til at underskrive på klubbens vegne inden for det område, fuldmagten fastsætter.

§ 7. Udvalgsformændene for de faste udvalg vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Holdledere og gruppeledere udpeges af den pågældende udvalgsformand, medens spillerrepræsentanter vælges af de respektive hold – alle for 1 år ad gangen.

Elitespilleudvalget (ESU) består af 7 medlemmer: elitespilleudvalgsformanden  træneren for 1., 2. og 3.­holdstruppen  holdleder for 1. holdet  holdleder for 2. holdet  holdleder for 3. holdet  spillerrepræsentant for 1. holdet (valgt af spillerne)  spillerrepræsentant for 2. holdet (valgt af spillerne)

Senior­/veteranspilleudvalget (SSU) består af 4 medlemmer: senior­/veteranspilleudvalgsformanden  træneren for den sene torsdagstræning  repræsentant for seniorspillerne  repræsentant for veteranspillerne

Ungdomsspilleudvalget (USU) består af 9 medlemmer:  ungdomsspilleudvalgsformanden  cheftræneren for ungdomsafdelingen  leder for U­11 leder for U­13  leder for U­15  leder for U­17  leder for U­19  1 medlem, der er ansvarlig for rekruttering af tællere og liniedommere til holdkampe og åbne turneringer, og 1 medlem til hjælp ved ad hoc opgaver

Turneringsudvalget består af 6 medlemmer:  turneringsudvalgsformanden  elitespilleudvalgsformanden  senior­/veteranspilleudvalgsformanden  ungdomsspilleudvalgsformanden  2 medlemmer til ad hoc opgaver
PR­/Sponsorudvalget består af 6 medlemmer:  formanden for PR­/bladudvalget (ansvarshavende red.)  1 PR­/pressemedarbejder  1 fotograf  1 hjemmesideansvarlig  2 bladmedarbejdere

Samtlige udvalg kan supplere sig selv efter behov med bestyrelsens godkendelse.

Arbejdsopgaver for de enkelte udvalg er beskrevet i organisationsplan for GBK.

§ 8. Bestyrelsen har ret til at nedsætte andre udvalg, når dette må anses for påkrævet, suppleret med medlemmer uden for bestyrelse og spilleudvalg.

§ 9. I tilfælde af klubbens ophævelse skal dens eventuelle aktiver ­efter at alle påtagne forpligtelser er opfyldt ­ skænkes til sportslige formål i Gentofte Kommune, hvorom generalforsamlingen træffer bestemmelse.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. marts 2004

Renskrevet april 2004 ­ Flemming Bie